Mabna.co
جستجو در مبنا

راهکار هوش تجاری و داشبورد مدیریت استراتژیک سازمان فناوری اطلاعات ایران


کلیات راهکار هوش تجاری و داشبورد مدیریت استراتژیک سازمان فناوری اطلاعات ایران

فعالیت های این راهکار از طریق ارایه خدمات مشاوره و اجرایی نرم افزاری شناخت، تحلیل، طراحی و پیاده سازی در زمینه ایجاد زیرساخت انباره داده و بانک اطلاعات تحلیلی(OLAP) و نهایتا استقرار نرم افزار هوش تجاری و داشبورد مدیران مبنا صورت پذیرفت. در این راستا، پس از شناسايي شاخص‌هاي كليدي عملكرد، اقدام به ايجاد انباره داده در محدوده شاخص‌هاي كليدي عملكرد شده و سامانه هوش تجاري و داشبورد مديران مبنا در حوزه مديريت ارشد سازمان استقرار یافت.

لیست حوزه های ارائه شده در این راهکار عبارتند از:

  • داشبورد وضعيت تحقق شاخص هاي توسعه فناوري اطلاعات ايران
  • داشبورد وضعيت تحقق راهبردهاي سازمان فناوري اطلاعات ايران
  • داشبورد وضعيت تحقق راهبردهاي فاوا
  • داشبورد وضعيت طرح هاي تملک سال 1389 وزارت فاوا

در هر یک از این حوزه ها، شاخص های متعددی استخراج و ابعاد مرتبط با آن شناسایی و مورد پیاده سازی و استقرار قرار گرفت.

سایر اطلاعات اجرای موفق این راهکار تخصصی توسط شرکت مشاورین مبنا:

نام کارفرما: سازمان فناوری اطلاعات ایران

معرفی اجمالی کارفرما:

سازمان فناوری اطلاعات ایران در تاریخ 91/04/21 مطابق اساسنامه جدید از شرکت به سازمان تغییر یافت این سازمان متولی فعالیت های حاکمیتی و نظارتی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

وضعیت اجرایی راهکار:

تحویل به کارفرما بهره برداری پشتیبانی توسعه

بازگشت به صفحه راهکارهای تخصصی هوش تجاری
سایر مشتریان شرکت مشاورین مبنا