Mabna.co
سه شنبه 26 تير 1403
امروز
جستجو در مبنا
 • خانه
 • خدمات و راهکارها
 • انباره داده

انباره داده

امروزه پیچیده ﺷﺪن ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر همزمان با رشد فناوري اطلاعات، منجر به ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﯿﻘﯽ در سازمان ها و شرکتها شده است. اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و فرآیند‏های سازمانی را در زمان حال و آﯾﻨﺪه تحت تاثیر قرار ﻣﯽ دﻫﺪ و ﭼﺎﻟﺶ‏ﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﯽ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺴﯿﺎري از اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر وﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﭼﺎﺑﮑﺘﺮ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ. ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ سازمان ها ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ از ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و هوشمندی کسب و کار را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. در این راستا استفاده از سيستم ها و ابزارهاي مبتني بر تحليل اطلاعات به عنوان تصميم يار براي مديران سازمان‏ها گسترش يافته اند . به عبارت دیگر، با توجه به محدودیت های زمانی و فیزیکی موجود، «معنا بخشيدن به داد‌ه‌ها»ی متنوع و گسترده تولید شده، هدف اصلی بکار گیری «كسب و كار هوشمند» مبتنی بر بستر انباره داده در سازمان‏ها می باشد. کسب و کار هوشمند یا هوشمندی کسب و کار به مجموعه‌اي از مهارت‌ها، فناوري‌ها و برنامه‌هاي كاربردي اطلاق مي‌شود كه به‌ منظور جمع‌آوري، يكپارچه‌سازي، تجزيه ‌و‌ تحليل و ايجاد دسترسي به انباره‌هاي داده سازمان مورد استفاده قرارمي‌گيرند. هوش تجاري در قالب پردازش تحليلي برخط (OLAP) به تحليل داده‌هاي تجاري و ایجاد بستری مناسب جهت اتخاذ تصميمات دقيق و هوشمند مي‌پردازد. هوش تجاري، نه به عنوان يک محصول و نه به عنوان يک سيستم، بلکه به عنوان يک معماري و رويکردي جديد مورد نظر است که البته شامل مجموعه اي از برنامه‌هاي کاربردي و تحليلي است.

چشم انداز كسب‌وكار هوشمند (هوش تجاری)

بهبود سازمان از طريق قراردادن داده های تحلیلی متناسب و جامع در اختیار کارکنان و آموزش و هدایت آنها به سوي اتخاذ تصميمات صحیح و سريع

مهم‏ترین مزایای استفاده از راه حل هوش تجاری و داشبورد مديران مبنا

 • ایجاد بستری مناسب برای تحلیل چندبعدی اطلاعات در سازمان
 • شناسايي فرصت هاي كسب و كار و پيش بيني شرايط آتي سازمان
 • ایجاد دانش مناسب جهت تبدیل تهدیدها به فرصت ها در سطوح مختلف مدیریت در سازمان‏ها
 • تسهيل وبهينه سازي فرايندتصميم سازي مدیران سطوح مختلف سازمان
 • ایجاد زبان مشترک و رویکردی یکنواخت برای تولید گزارشهای پویا و به اشتراک گذاری اطلاعات
 • کاهش میزان خطا در تولید گزارش‏ها مورد نیاز سازمان
 • امکان تحلیل اطلاعات از کل به جزء و برعکس و کوتاه نمودن مسیرهای پرس و جو
 • افزايش کاراييسازمان در امور داخلي و شفاف سازي رويه فرايندهاي کليدي
 • تحليل‌هاي آماري، داده کاوي و اجراي مدل هاي پيش بيني و كشف ارتباط بين داده ها
 • تشخيص زود هنگام مخاطرات، تحلیل و مدیریت ریسک
 • امکان پاسخ‏گویی بر روی اطلاعات بسیار زیاد و انبوه در سازمان
 • امکان تهیه گزارش‏های متنوع و پویا از زیر ساخت‏های مختلف سازمان(سیستم های جزیره ای و یکپارچه)
 • امکان تهیه گزارش‏ها با ساختاري شكيل، جذاب، بطور متمركز و در محيط وب
 • امکان بهره برداری از سامانه در زمان بسیار کوتاه
 • عدم نیاز به پیاده سازی سیستم های عملیاتی یکپارچه و تغییرات فرآیندی در سازمان
 هوش کسب و کار

بستر سازی، طراحي و پياده ‏سازي انباره داده در حوزه هاي موردنظر